Konkurs "Superbohaterki z Bemowa" na fanpage Galerii Bemowo na Facebooku - Bemowo

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Biblioteka miejska

Pon-Śr, Pt: 10:00 – 19:00
Czw: 10:00 – 17:00
Sobota: 11:00 – 14:00

Arcade Bee

pon-pt: 10:00 – 21:00
sobota: 10:00 – 21:00
niedziela: 10:00 – 21:00

Carrefour

Pon-pt: 06:00 – 22:00
Sobota: 06:00 – 22:00
Niedziela: 09:00 – 21:00

ETNO TECH

Pon-Pt: 9:30– 21:00
Sobota: 9:30 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

Ziko Dermo

Pon-Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

Meble Komandor

Pon-Pt: 09:00 – 19:00
Sobota: 09:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Ziko Apteka

Pon-Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

PKO Bank Polski

Pon-Pt: 09:00 – 19:00
Sobota: zamknięte
Niedziela: zamknięte

Denique

Pon-Pt: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 9:00 – 20:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 17:00

Expander – doradca finansowy

pon-wt: 10:00 – 20:00
śr: 10:00 – 17:00
czw: 10:00 – 20:00
pt: 10:00 – 17:00
sobota: zamknięte

Kontakt

Galeria Handlowa Bemowo

Powstańców Śląskich 126 st.
01-466 Warszawa
tel.: 22 569 72 90
e-ma­il: bemowo@cbre.com

Biuro Obsługi Klienta Carrefour:
tel.: 22 569 76 00

Kontakt dla mediów:
Mo­ni­ka Pa­duch
ORCHIDEA PR
tel: 505 995 592
e-ma­il: mo­ni­ka­pa­du­ch@or­chi­de­apr.pl

  • pl

8.03.2023

W dniach 8-12 marca Galeria Bemowo organizuje konkurs „Superbohaterki z Bemowa” na swoim fan page na Facebooku!

8 mar­ca = Dzień Ko­biet. Każ­da Ko­bieta to Su­per­bo­ha­ter­ka, ale wie­le wspa­nia­łych ko­biet jest wciąż do od­kry­cia! Ro­zej­rzyj się w naj­bliż­szym oto­cze­niu: ro­dzi­nie, są­siedz­twie, szko­le, pra­cy, dziel­ni­cy i po­móż nam zna­leźć be­mow­ską Su­per­bo­ha­ter­kę! Kto jest dla Cie­bie lo­kal­nym wzo­rem? Mo­że są­siad­ka z blo­ku obok an­ga­żu­ją­ca się w po­moc bez­dom­nym zwie­rza­kom? A mo­że na­uczy­ciel­ka z be­mow­skiej pod­sta­wów­ki, któ­ra ak­tyw­nie wspie­ra pro­jek­ty eko­lo­gicz­ne? Al­bo Two­ja cio­cia, któ­ra od­waż­nie i z za­an­ga­żo­wa­niem po­ma­ga oso­bom naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cym? Albo koleżanka działająca w lokalnym stowarzyszeniu?

Wskaż w ko­men­ta­rzu ko­bietę z Be­mo­wa, któ­ra Two­im zda­niem zmie­nia ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość na lep­szą i jest dla Cie­bie wzo­rem do na­śla­do­wa­nia oraz na­pisz, ja­ką ma su­per moc!
Na­gra­dza­my pięć naj­cie­kaw­szych zgło­szeń. Na au­to­rów zwy­cię­skich zgło­szeń (na­gra­dza­my tyl­ko zgło­sze­nia ze wska­za­niem Su­per­bo­ha­te­rek z dziel­ni­cy Be­mo­wo) cze­ka­ją kar­ty po­da­run­ko­we o war­to­ści 100 zło­tych do dro­ge­rii Ros­smann, a wska­za­ne w zwy­cię­skich ko­men­ta­rzach Su­per­bo­ha­ter­ki otrzy­ma­ją do rąk wła­snych kwia­ty w do­nicz­ce.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu.
Konkurs trwa od 8 marca 2023 roku od godziny 12.00 do 12 marca 2023 roku do godziny 23.59.
Życzymy powodzenia!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549), przy ul. Pięknej 18 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Bemowo drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Bemowo w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?