Galeria Bemowo funkcjonuje w ograniczonym formacie do odwołania - Bemowo

Open hours

Shop center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
PKO Bank Polski

Mo­n-Fri: 09:00 – 20:00
Sa­tur­day: 10:00 – 15:00
Sun­day: closed

Carrefour

Mo­n-Fri: 08:00 – 22:00
Sa­tur­day: 08:00 – 22:00
Sun­day: 09:00 – 21:00

Meble Komandor

Mo­n-Fri: 09:00 – 19:00
Sa­tur­day: 09:00 – 19:00
Sun­day: 10:00 – 18:00

Biblioteka miejska ‘SPOTYKALNIA’

Mon-Wednesday, Fri: 10:00 – 19:00
Thursday: 10:00 – 17:00
Sun­day: 11:00 – 14:00

Ziko Apteka

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

Ziko Dermo

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

Denique

Mo­n-fri: 9:00 – 21:00
Sa­tur­day: 9:00 – 21:00
Sun­day: 9:00 – 20:00

Fryzjer Comtesse

Mo­n-Fri: 9:00 – 21:00
Sa­tur­day: 9:00 – 21:00
Sun­day: 10:00 – 20:00

Contact

Be­mo­wo Shop­ping Cen­ter

Powstańców Śląskich 126 st.
01-466 Warszawa
tel.: 22 569 72 90
e-ma­il: be­mo­wo­@ap­sys­gro­up.pl

Carrefour Customer Service Office:
tel.: 22 569 76 00

Con­tact for me­dia:
Mo­ni­ka Pa­duch
ORCHIDEA PR
tel: 505 995 592
e-ma­il: mo­ni­ka­pa­du­ch@or­chi­de­apr.pl

  • en

14.03.2020

Zgo­d­nie z Ro­z­po­­rzą­­dze­­niem Mi­­ni­­stra Zdro­­wia z dnia 20 ma­r­ca 2020, Ga­­le­­ria Be­­mo­­wo za­­wę­­ża swo­­je fun­k­cjo­­no­­wa­­nie do hi­­pe­r­ma­r­ke­­tu Ca­r­re­­fo­­ur, ap­te­­ki, dro­­ge­­rii i wy­­bra­­nych pun­k­tów nie­­o­b­ję­­tych ogra­­ni­­cze­­niem ha­n­dlu

Zgo­­d­nie z Ro­­z­po­­­rzą­­­dze­­­niem Mi­­­ni­­­stra Zdro­­­wia z dnia 20 ma­­r­ca 2020 w spra­­­wie ogło­­­sze­­­nia na te­­­re­­­nie Rze­­­czy­­­po­­­spo­­­li­­­tej Po­­l­skiej sta­­­nu epidemii i wy­­­ni­­­ka­­­ją­­­cym z nie­­­go cza­­­so­­­wym ogra­­­ni­­­cze­­­niem ha­­n­dlu w ce­­n­trach i ga­­­le­­­riach ha­­n­dlo­­­wych, Ga­­­le­­­ria Be­­­mo­­­wo bę­­­dzie fu­n­k­cjo­­­no­­­wać w zmie­­­nio­­­nym za­­­kre­­­sie.

We wtorek 31 ma­­­­r­ca 2020 na go­­­­­dzi­­­­­nę 10:00 w Ga­­­­­le­­­­­rii Be­­­­­mo­­­­­wo otwa­­­­r­te są:

  • hi­­­­­pe­­­­r­ma­­­­r­ket Ca­­­­r­re­­­­­fo­­­­­ur (w godz. 8.00-20.00),
  • dro­­­­­ge­­­­­ria Ro­­­­s­smann (ty­­l­ko we­­j­­­ście od stro­­­ny li­­­nii kas hi­­­pe­­r­ma­­r­ke­­­tu, w godz. 10.00-20.00),
  • ZIKO Ap­te­­­­­ka (bez ZIKO DERMO, w godz. 8.00-21.00),
  • Pra­­­­l­nia EBS (w godz. 10.00-20.00),
  • Bank PKO BP (w godz. 10.00-17.00),
  • In­me­dio (w godz. 10.00-20.00),
  • Ziaja (w godz. 10.00-18.00),
  • My­­­­j­nia­­­­­-Wu­­­­l­ka­­­­­ni­­­­­za­­­­­cja (w godz. 10.00-18.00), zlo­­­­­ka­­­­­li­­­­­zo­­­­­wa­­­­­na na pa­­­­r­ki­­­­n­gu krytym obok Ce­­­­n­trum.

Ze wzglę­­­­­du na nie­­­­­sta­­­­n­da­­­­r­do­­­­­wą sy­­­­­tu­­­­­a­­­­cję, li­­­­cz­ba i ro­­­­­dzaj otwa­­­­r­tych pu­­­n­k­tów, jak i go­­­­­dzi­­­­­ny ich fu­­­n­k­cjo­­­­­no­­­­­wa­­­­­nia mo­­­­­gą ule­­­­­gać zmia­­­­­nie. Klie­­­­n­ci uda­­­­­ją­­­­­cy się do Ce­­­­n­trum pro­­­­­sze­­­­­ni są o wcze­­­­­śnie­­­­j­szą we­­­­­ry­­­­­fi­­­­­ka­­­­­cję te­­­­­le­­­­­fo­­­­­ni­­­­cz­ną czy sklep, do któ­­­­­re­­­­­go się uda­­­­­ją, jest otwa­­­­r­ty. Nu­­­­­me­­­­­ry te­­­­­le­­­­­fo­­­­­nów do wię­­­­k­szo­­­­­­­­­ści lo­­­­­ka­­­­­li zna­­­­j­du­­­­­ją się na stro­­­­­nie www.ga­­­­­le­­­­­ria­­­­­-be­­­­­mo­­­­­wo.pl w za­­­­­kła­­­­d­ce SKLEPY, przy opi­­­­­sie ka­­­­ż­de­­­­­go z nich.

Je­d­no­­cze­­śnie, mi­­mo ogra­­ni­­cze­­nia w fun­k­cjo­­no­­wa­­niu obie­k­tu, utrzy­­ma­­ne zo­­sta­­ją pro­­ce­­du­­ry bie­­żą­­cej de­­zy­n­fe­k­cji. Wy­­po­­sa­­że­­nie i urzą­­dze­­nia zna­j­du­­ją­­cych się na te­­re­­nie czę­­­ści wspó­l­nych – podło­­gi, ele­­me­n­ty ma­­łej ar­chi­­te­k­tu­­ry, ko­­sze na śmie­­ci, do­­ni­­ce, kla­m­ki, ba­­lu­­stra­­dy, po­­rę­­cze, przy­­ci­­ski wind, kla­m­ki, a ta­k­że podło­­gi i ścia­­ny ko­­ry­­ta­­rzy wio­­dą­­cych do to­­a­­let bę­­dą na bie­­żą­­co de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne. Ta­k­że to­­a­­lety wraz z ich wy­­po­­sa­­że­­niem de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne bę­­dą czę­­­ściej, niż do­­ty­ch­czas, przy za­­cho­­wa­­niu re­­stry­k­cy­j­nych za­­sad hi­­gie­­ny. Se­r­wis sprzą­­ta­­ją­­cy wy­­po­­sa­­żo­­ny zo­­stał w do­­da­t­ko­­we śro­d­ki czy­­sto­­­ści o si­l­nie­j­szym dzia­­ła­­niu an­ty­­ba­k­te­­ry­j­nym i wi­­ru­­so­­bó­j­czym.

Obiekt na czas ogra­­ni­­czo­­ne­­go fun­k­cjo­­no­­wa­­nia bę­­dzie nie­­u­sta­n­nie mo­­ni­­to­­ro­­wa­­ny i od­po­­wie­d­nio za­­be­z­pie­­czo­­ny.

O przy­­w­ró­­ce­­niu sta­n­da­r­do­­we­­go try­­bu fun­k­cjo­­no­­wa­­nia, Ga­­le­­ria Be­­mo­­wo po­­i­n­fo­r­mu­­je w oso­b­nym ko­­mu­­ni­­ka­­cie, a ta­k­że za po­­śre­d­ni­c­twem stro­­ny in­­te­r­ne­­to­­wej oraz ka­­na­­łów so­­cial me­­dia.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Fla­min­go 4 sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-549), Pięk­nej 18(he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Bemowo shopping center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Bemowo shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?