Galeria Bemowo funkcjonuje w ograniczonym formacie do odwołania - Bemowo

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Biblioteka miejska

Pon-Śr, Pt: 10:00 – 19:00
Czw: 10:00 – 17:00
Sobota: 11:00 – 14:00

Arcade Bee

pon-pt: 10:00 – 21:00
sobota: 10:00 – 21:00
niedziela: 10:00 – 21:00

Carrefour

Pon-pt: 06:00 – 22:00
Sobota: 06:00 – 22:00
Niedziela: 09:00 – 21:00

ETNO TECH

Pon-Pt: 9:30– 21:00
Sobota: 9:30 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

Ziko Dermo

Pon-Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

Meble Komandor

Pon-Pt: 09:00 – 19:00
Sobota: 09:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Ziko Apteka

Pon-Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

PKO Bank Polski

Pon-Pt: 09:00 – 19:00
Sobota: zamknięte
Niedziela: zamknięte

Denique

Pon-Pt: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 9:00 – 20:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 17:00

Expander – doradca finansowy

pon-wt: 10:00 – 20:00
śr: 10:00 – 17:00
czw: 10:00 – 20:00
pt: 10:00 – 17:00
sobota: zamknięte

Kontakt

Galeria Handlowa Bemowo

Powstańców Śląskich 126 st.
01-466 Warszawa
tel.: 22 569 72 90
e-ma­il: bemowo@cbre.com

Biuro Obsługi Klienta Carrefour:
tel.: 22 569 76 00

Kontakt dla mediów:
Mo­ni­ka Pa­duch
ORCHIDEA PR
tel: 505 995 592
e-ma­il: mo­ni­ka­pa­du­ch@or­chi­de­apr.pl

  • pl

14.03.2020

Zgo­d­nie z Ro­z­po­­rzą­­dze­­niem Mi­­ni­­stra Zdro­­wia z dnia 20 ma­r­ca 2020, Ga­­le­­ria Be­­mo­­wo za­­wę­­ża swo­­je fun­k­cjo­­no­­wa­­nie do hi­­pe­r­ma­r­ke­­tu Ca­r­re­­fo­­ur, ap­te­­ki, dro­­ge­­rii i wy­­bra­­nych pun­k­tów nie­­o­b­ję­­tych ogra­­ni­­cze­­niem ha­n­dlu

Zgo­­d­nie z Ro­­z­po­­­rzą­­­dze­­­niem Mi­­­ni­­­stra Zdro­­­wia z dnia 20 ma­­r­ca 2020 w spra­­­wie ogło­­­sze­­­nia na te­­­re­­­nie Rze­­­czy­­­po­­­spo­­­li­­­tej Po­­l­skiej sta­­­nu epidemii i wy­­­ni­­­ka­­­ją­­­cym z nie­­­go cza­­­so­­­wym ogra­­­ni­­­cze­­­niem ha­­n­dlu w ce­­n­trach i ga­­­le­­­riach ha­­n­dlo­­­wych, Ga­­­le­­­ria Be­­­mo­­­wo bę­­­dzie fu­n­k­cjo­­­no­­­wać w zmie­­­nio­­­nym za­­­kre­­­sie.

W dniu 30 kwietnia 2020 na go­­­­­dzi­­­­­nę 10:00 w Ga­­­­­le­­­­­rii Be­­­­­mo­­­­­wo otwa­­­­r­te są:

  • hi­­­­­pe­­­­r­ma­­­­r­ket Ca­­­­r­re­­­­­fo­­­­­ur (w godz. 8.00-22.00, wejście zarówno z poziomu 0, jak i poziomu 1),
  • dro­­­­­ge­­­­­ria Ro­­­­s­smann (ty­­l­ko we­­j­­­ście od stro­­­ny li­­­nii kas hi­­­pe­­r­ma­­r­ke­­­tu, w godz. 10.00-21.00),
  • ZIKO Ap­te­­­­­ka (w godz. 8.00-21.00) i ZIKO DERMO (w godz. 10.00-18.00),
  • Pra­­­­l­nia EBS (w godz. 9.00-20.00),
  • Bank PKO BP (w godz. 10.00-17.00),
  • In­me­dio (w godz. 9.30-20.00),
  • Ziaja (w godz. 10.00-18.00),
  • My­­­­j­nia­­­­­-Wu­­­­l­ka­­­­­ni­­­­­za­­­­­cja (w godz. 9.00-18.00), zlo­­­­­ka­­­­­li­­­­­zo­­­­­wa­­­­­na na pa­­­­r­ki­­­­n­gu krytym obok Ce­­­­n­trum.

Ze wzglę­­­­­du na nie­­­­­sta­­­­n­da­­­­r­do­­­­­wą sy­­­­­tu­­­­­a­­­­cję, li­­­­cz­ba i ro­­­­­dzaj otwa­­­­r­tych pu­­­n­k­tów, jak i go­­­­­dzi­­­­­ny ich fu­­­n­k­cjo­­­­­no­­­­­wa­­­­­nia mo­­­­­gą ule­­­­­gać zmia­­­­­nie. Klie­­­­n­ci uda­­­­­ją­­­­­cy się do Ce­­­­n­trum pro­­­­­sze­­­­­ni są o wcze­­­­­śnie­­­­j­szą we­­­­­ry­­­­­fi­­­­­ka­­­­­cję te­­­­­le­­­­­fo­­­­­ni­­­­cz­ną czy sklep, do któ­­­­­re­­­­­go się uda­­­­­ją, jest otwa­­­­r­ty. Nu­­­­­me­­­­­ry te­­­­­le­­­­­fo­­­­­nów do wię­­­­k­szo­­­­­­­­­ści lo­­­­­ka­­­­­li zna­­­­j­du­­­­­ją się na stro­­­­­nie www.ga­­­­­le­­­­­ria­­­­­-be­­­­­mo­­­­­wo.pl w za­­­­­kła­­­­d­ce SKLEPY, przy opi­­­­­sie ka­­­­ż­de­­­­­go z nich.

Je­d­no­­cze­­śnie, mi­­mo ogra­­ni­­cze­­nia w fun­k­cjo­­no­­wa­­niu obie­k­tu, utrzy­­ma­­ne zo­­sta­­ją pro­­ce­­du­­ry bie­­żą­­cej de­­zy­n­fe­k­cji. Wy­­po­­sa­­że­­nie i urzą­­dze­­nia zna­j­du­­ją­­cych się na te­­re­­nie czę­­­ści wspó­l­nych – podło­­gi, ele­­me­n­ty ma­­łej ar­chi­­te­k­tu­­ry, ko­­sze na śmie­­ci, do­­ni­­ce, kla­m­ki, ba­­lu­­stra­­dy, po­­rę­­cze, przy­­ci­­ski wind, kla­m­ki, a ta­k­że podło­­gi i ścia­­ny ko­­ry­­ta­­rzy wio­­dą­­cych do to­­a­­let bę­­dą na bie­­żą­­co de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne. Ta­k­że to­­a­­lety wraz z ich wy­­po­­sa­­że­­niem de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne bę­­dą czę­­­ściej, niż do­­ty­ch­czas, przy za­­cho­­wa­­niu re­­stry­k­cy­j­nych za­­sad hi­­gie­­ny. Se­r­wis sprzą­­ta­­ją­­cy wy­­po­­sa­­żo­­ny zo­­stał w do­­da­t­ko­­we śro­d­ki czy­­sto­­­ści o si­l­nie­j­szym dzia­­ła­­niu an­ty­­ba­k­te­­ry­j­nym i wi­­ru­­so­­bó­j­czym.

Obiekt na czas ogra­­ni­­czo­­ne­­go fun­k­cjo­­no­­wa­­nia bę­­dzie nie­­u­sta­n­nie mo­­ni­­to­­ro­­wa­­ny i od­po­­wie­d­nio za­­be­z­pie­­czo­­ny.

O przy­­w­ró­­ce­­niu sta­n­da­r­do­­we­­go try­­bu fun­k­cjo­­no­­wa­­nia, Ga­­le­­ria Be­­mo­­wo po­­i­n­fo­r­mu­­je w oso­b­nym ko­­mu­­ni­­ka­­cie, a ta­k­że za po­­śre­d­ni­c­twem stro­­ny in­­te­r­ne­­to­­wej oraz ka­­na­­łów so­­cial me­­dia.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549), przy ul. Pięknej 18 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Bemowo drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Bemowo w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?